Svenska:

En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. Cookies används för att öka funktionaliteten och göra det enklare för besökare på en webbplats. När en Internetanvändare besöker en webbplats skriver webbservern en cookie på den lokala datorn. Genom att göra det vet webbservern att användaren återvänt till webbplatsen.
Från och med den 25 juli 2003 gäller lagen om Elektronisk kommunikation. I kapitel 6, 18 § behandlas integritetsskydd. Första stycket där säger följande: ”Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling". Alltså skall varje besökare på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies.
Vidare säger paragrafen följande: ”Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.”
PTS, Post- och Telestyrelsen har information om vad lagen innebär: www.pts.se
Om du inte accepterar användandning av cookies, kan du stänga av cookies i din webläsares inställningar. Då finns risken att vissa funktioner på klausen.dyndns.org inte fungerar som tänkt.

 

English:

A cookie is a small text file that stores information on your computer. Cookies are used to enhance the functionality and make it easier for visitors to a website. When an Internet user visits a Web site, Web server a cookie on your local computer. By doing that know the Web server that the user is returned to the site. From 25 July 2003, the Law on Electronic Communications. In Chapter 6, § 18 dealt with privacy. The first paragraph which says: "Electronic communication networks may be used to store or gain access to information stored in a subscriber or user terminal equipment only if the subscriber or user of the data controller receives information about the purpose of the processing and is given the opportunity to prevent such treatment" . Thus, each visitor to a website advised that the site uses cookies. The user should also be able to prevent cookies. Furthermore, the paragraph says: "This does not prevent such storage or access that is required to perform and facilitate the transfer of electronic messages via an electronic communications network or which is necessary to provide a service that the user or subscriber has expressly requested." PTS, the Swedish National Post and Telecom Agency has information about what the law means: www.pts.se If you do not agree to use breathing of cookies, you can turn off cookies in your browser settings. Then there is the risk that certain features of klausen.dyndns.org not work as intended.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.